ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอยผีลู กลุ่มโรงเรียนแม่นาเติง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ มีจำนวนนักเรียน ๗๓ คน มีครูประจำการ ๓ คน โดยมีนายเจริญ ใหม่คำ รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

อาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราว โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่น ต่อมา นายเจริญ คำใหม่ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเหมืองแร่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมจิตต์ สามเทพ มาทำหน้าที่รักษาราชการแทน ในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ บุญตันกัน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา ๒๕๓๑ นายสมบูรณ์ บุญตันกัน ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านปางแปก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ นายสุรพงษ์ ภาพพริ้ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไทรงาม ได้ย้ายมาแทน

ปีการศึกษา ๒๕๓๔โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ซ. จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐. บาท และโรงเรียนได้เปิดสาขา บ้านในของ ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน แบบ ป ๑ ซ. ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอน ๔ ชั้นเรียน โรงเรียนสาขา ๓ ชั้นเรียน มีครู ทำการสอน ๕ คน นักการภารโรง ๑ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านดอยผีลู ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหาร เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๘มิถุนายน ๒๕๓๙ ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปจ. มส.๕/๓๗ จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๑ ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว โดยงบประมาณจากสภาตำบลแม่นาเติง และปีการศึกษา ๒๕๔๐ ยังได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และต่อมาได้ยุบตัวเอง เพราะนักเรียนไม่มีในระดับมัธยมศีกษา

เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๔ อาจารย์ใหญ่ว่างลง จึงมีนายอนันต์ พันอ้วน รักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในเดือนเมษายน ๒๕๔๕ นายนิพล คำเสน เข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่สะเรียง สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายดำรง เหลาโพธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ย้ายมาแทน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้ขอเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายการเรียนต่อ ๑๐๐ % ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ นายดำรง เหลาโพธิ์ ย้ายไปรักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหินส้ม อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต ๑ จึงให้นางสาวสุกัญญา ดอนลาดลี รักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ณ วันที่ ๒๐ เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง จากมติที่ประชุมคณะครู ให้นายประภาส จันทรา รักษาราชการแทนนางสาวสุกัญญา ดอนลาดลี แล้วเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

วันที่ ๒๖ เดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้แต่งตั้งนายประภาส จันทรา รักษาราชการแทนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ คำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๔๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้แต่งตั้งให้นายมงคล ไชยคำเรือง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านม่วงสร้อย มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยผีลู

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ที่ ๓๘๕/๒๕๔๘ เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยผีลู โดยแต่งตั้งให้นายมงคล ไชยคำเรือง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งนี้ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ทางโรงเรียนได้งบซ่อมแซมเพดาน อาคารเรียน สปจ.มส.๕ ๑ หลัง และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซ (สปจ.มส.๕ งบ ๖๘,๐๐๐. บาท อาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ ๕๒,๐๐๐. บาท

ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ นายมงคล ไชยคำเรืองได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขุนสาใน จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐพงษ์ อนุวงศ์ ครูค.ศ ๑ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยผีลูและในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่งตั้งให้นายอนันต์ สิริโม ครูค.ศ ๑ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยผีลู วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยผีลู โดยแต่งตั้งให้นายชัชวาลย์ ปันยศ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และในปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอยผีลู มี นายสุรพันธุ์ สินลี้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา