ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 11 5 16 1
อนุบาล 3 3 5 8 1
รวม อนุบาล 14 10 24 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวมประถม 29 31 60 6
รวมทั้งหมด 43 41 84 8
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยผีลู