ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสุรพันธ์ุ สินลี้ นายสุรพันธ์ุ สินลี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาววันเพ็ญ ผดุงฐานนท์ นางสาววันเพ็ญ ผดุงฐานนท์ ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายธีรศักดิ์ การินทร์ นายธีรศักดิ์ การินทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณิษา การินทร์ นางสาวณิษา การินทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางนุชนาฎ มีธรรมะ นางนุชนาฎ มีธรรมะ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสุพล ไพรกลิ่นสุคนธ์ นายสุพล ไพรกลิ่นสุคนธ์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวน้ำฝน แป้นรินทร์ นางสาวน้ำฝน แป้นรินทร์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจารุวรรณ ปู่ชิ นางสาวจารุวรรณ ปู่ชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวพิมภา เสียงก้องไพร นางสาวพิมภา เสียงก้องไพร ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเขมิกา จันตา นางสาวนางสาวเขมิกา จันตา ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายอมเรศ เลาชี นายอมเรศ เลาชี นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –