วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

iconวิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอยผีลู จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

iconพันธกิจ

  1. พัฒนาจัดการเรียนรู้และการบริหารโรงเรียนบ้านดอยผีลูอย่างเป็นระบบ
  2. พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน